Firemná história

Po revolúcii v roku 1989, kedy nastali zmeny v spoločenskom zriadení došlo k zmenám v užívateľských vzťahoch k poľnohospodárskej a lesnej pôde na základe zákonov 229/1991 Z. z. zákona o pôde, ktorý prinavracal užívateľské práva fyzickým osobám, urbariátom a lesným spoločnostiam, tzv. reštitúcia. Po reštitúcii a prevzatí mestských pozemkov na lesnom pôdnom fonde bola za účelom správy lesného majetku mesta 18. decembra 1992 založená firma Mestské lesy s.r.o. Spišské Vlachy, ktorá ukončila svoju činnosť 19.júna 2003 z finančných dôvodou. Následne bola 27. novembra 2003 založená nová spoločnosť s ručením obmedzemým so 100% majetkovou účastou mesta Mestské lesy a majetky spol. s r.o., ktorá obhospodaruje mestské lesné pozemky aj v súčasnosti.

Mestské lesy a majetky spol. s r.o.

Lesný majetok mesta Spišské Vlachy o rozlohe 2024,50 ha sa nachádza južne od mesta a tvorí ucelený celok. Lesný hospodársky celok Spišské Vlachy patrí do lesnej oblasti Volovské vrchy. Lesné porasty na ploche 1986,36 ha sú prevažne v 4. až 5. lesnom vegetačnom stupni (bukový až jedľovo bukový). Ihličnaté dreviny, prevažne jedla, smrek a borovica tvoria vyše 51% plochy lesných porastov. Z listnatých drevín prevláda buk a javor. Vtrúsene sa vyskytujú aj vzácne druhy listnáčov ako brest, jaseň a jelša.Celková zásoba porastov činí 372 466 m3 a priemerná porastová zásoba je 178 m3/ha.

Obhospodarovanie lesných porastov je závislé od ich zaradenia do kategórií lesa:

lesy hospodárske 1137,79 ha

lesy ochranné 830,70 ha

Organizačne je plocha mestských lesov rozdelená do dvoch lesných obvodov:

LO Hejbarok

LO Uhliar

Pracovné náplne vedúcich lesných obvodov si zobrazíte kliknutím na príslušný LO

Činnosť mestských lesov

Pestovná činnosť

Komplex týchto činností zahŕňa všetky práce od prípravy a založenia nového lesného porastu cez jeho výchovu, ochranu až do rubného veku. V rámci tejto činnosti sa vykonáva príprava na umelú/prirodzenú obnovu lesa, zalesňovanie, ochrana proti burine/zveri, výseky krov a nežiadúcich drevín, prerezávky ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Tieto práce vychádzajú z predpisu lesného hospodárskeho plánu a samozrejme podľa potrieb aktuálneho stavu porastu. Ochranu mladých lesných kultúr proti burine prevádzame prevažne mechanicky vyžínaním. Pri ochrane proti zveri používame ako mechanickú tak aj chemickú formu ochrany. Najčastejšia forma mechanickej ochrany je ovčia vlna a v menšej miere výlučne pri MLP jedle polynet R250. Pri chemickej forme ochrany používame repelentný prípravok cervakol. Väčšinu vyššie spomenutých činností prevádzame vlastnými zamestnancami.

Ťažbová činnosť

Táto činnosť je najdôležitejšou činnosťou od ktorej je závislí celý chod firmy, pretože predaj drevnej hmoty tvorí 100% jej príjmov. Ťažbové možnosti vychádzajú z predpisov lesného hospodárskeho plánu (LHP) a vyjadruje ich decenálny etát, ktorý pozostáva z výchovnej a obnovnej ťažby. Ťažbovú činnosť vykonávame len dodávaťeľským spôsobom. Pozostáva z ťažby dreva, jeho priblížením na odvozné miesto a následným skrátením na odvozné dľžky z dôrazom vytvotiť čo najkvalitnejšie sortimenty. Následný odvoz vymanipulovaných sortimentov z odvozného miesta prebieha nákladnými autami, ktoré si zabezpečí priamo odberateľ.

Ostatná činnosť

Medzi ostatné činnosti, ktoré vykonávajú mestské lesy patrí požiarna ochrana vykonávaná protipožiarnymi hliadkami v krtických obdobiach roka, ďalej údržba ciest a zvážnic, ktorých štruktúra a stav predstavujú dôležitú úlohu pri ťažbovej činnosti a odvoze drevnej hmoty, organizačnom riadení vonkajšej prevádzky spoločnosti a dostupnosti lokalít z dôvodu požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov.
Medzi ďalšie činnosti patrí aj prevádzka mestskej chaty. Jej dostupnosť, cenníky a dalšie informácie nájdete na stránkach mesta Spišské Vlachy

Organizačná štruktúra firmy